Behandeling
In de behandeling kunnen verschillende methoden worden gebruikt. Sommige behandelmethoden richten zich meteen op het aanpakken van de klacht, andere concentreren zich sterker op de achter de klacht liggende problematiek. Welke behandelwijze wordt gebruikt hangt af van de soort klacht, de omstandigheden waarin de cliënt leeft, en de draagkracht die iemand heeft. Natuurlijk speelt ook de persoonlijke voorkeur van de cliënt een rol.
Hieronder staan een aantal therapiemethoden genoemd die ik gebruik. De opsomming is niet volledig maar het zijn wel de belangrijkste ingrediënten van mijn werkwijze.

EMDR
EMDR is een methode waarbij op een korte maar intensieve manier beschadigende ervaringen van hun negatieve effecten kunnen worden ontdaan door de hersenen via ogen of oren te activeren tijdens het denken over die negatieve ervaringen (www.EMDR.nl)

Symbooldrama
Symbooldrama is een psycho-analytische methode waarbij u gevraagd wordt zich bepaalde zaken te verbeelden. Dit roept vaak emoties en gedachten op die helpen problemen te begrijpen en op te lossen. (www.symbooldrama.nl)

Focussen
Focussen is een behandelwijze uit de cliënt gerichte psychotherapie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat ervaringen niet alleen in het geheugen van de hersenen worden vastgelegd, maar zich ook vertalen in lichamelijke gevoelens en gewaarwordingen.

Speltherapie
In de speltherapie wordt het spel als middel gebruikt om gevoelens en gedachten uit te drukken en negatieve ervaringen te begrijpen en onder controle te krijgen.

Cognitieve gedragstherapie
De cognitieve gedragstherapie maakt gebruik van het feit dat denken en voelen elkaar sterk beïnvloeden. Door aandacht te schenken aan die aspecten en door oefenen kan de cliënt leren om zijn problemen te hanteren en op te lossen.

Mediatietherapie
Mediatietherapie is vooral bedoeld voor ouders. Feitelijk zijn zij de therapeut en voeren in de thuissituatie de plannen uit die ze met de therapeut bedacht hebben om de problemen met hun kind op te lossen.

Oudercursus
Vaak blijkt het handig om bij problemen met kinderen als ouders aanvullende informatie te krijgen over een goede aanpak. Daarvoor organiseren we ouder cursussen. Soms adviseren we zeer nadrukkelijk om aan een dergelijke cursus deel te nemen.

Theraplay
Theraplay is een behandelvorm die zowel in voor groepen kinderen als voor kind met ouders samen geschikt is om diverse soorten problemen aan te pakken. Positieve insteek en plezier staan op de voorgrond als voorwaarden om je aan elkaar te kunnen toevertrouwen.


Groepen
Voor de leeftijd rondom brugklas is er een aanbod voor kinderen die soms mede als gevolg van leerproblematiek of een laag zelfbeeld moeite hebben met het overschakelen naar het vervolgonderwijs. Er is ruimte voor informatie en oefening.

Voor de leeftijd 7-11 jaar is een groep voor kinderen die in de omgang met anderen moeite hebben om met elkaar rekening te houden. Op speelse wijze wordt hier aandacht aanbesteed.

 

Onderzoek van kinderen
Vooraf
Voorafgaand aan een onderzoek wordt met de ouders besproken op welke vragen het onderzoek antwoord moet geven. Het kan gaan om vragen betreffende het leergedrag, emotionele problemen of gedragsproblemen.
Dan verzamel ik in overleg met de ouders de voor het onderzoek relevante informatie. Soms helpt dat om de onderzoeksvragen scherper te stellen. Ik kijk daarbij steeds wat de kortste vorm van onderzoek is om antwoord te krijgen op de gestelde vragen.

Tijdens
Het onderzoek start met een korte kennismaking met ouder en kind. Daarna begin ik het onderzoek met het kind. Ouders kunnen in de wachtkamer wachten, maar ook weggaan en later terugkomen. Bij heel jonge kinderen is het vaak wel handig als de ouder in de buurt blijft.
Afhankelijk van de onderzoeksvraag duurt een onderzoek minimaal 1 uur en maximaal 5 uur. Bij 2 uur of meer wordt het onderzoek meestal in twee keer gedaan, zodat ik het kind in mogelijk verschillende stemmingen kan ontmoeten. Het onderzoek wordt zo opgezet dat kinderen het niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan bestaan uit een intelligentietest, in te vullen vragenlijsten, interview, observatie, aandacht voor tekeningen, verhalen en ideeën van het kind en spelobservatie.

Achteraf
Na afronding van het onderzoek bespreek ik de onderzoeksresultaten met de ouders. Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden kinderen in ieder geval bij die bespreking betrokken. Vanaf 16 jaar hebben jeugdigen wettelijk het eerst recht op de uitslag van het onderzoek.
U en uw kind krijgen een kort verslag van de onderzoeksresultaten.
Indien gewenst kan een speciale versie van het onderzoeksverslag aan de huisarts of school worden toegezonden. Zonder toestemming van ouders of jeugdige wordt geen informatie verstrekt aan derden.